informace-pro-skoly-prazdninovy-provoz-a-rezim-v-zari-2021-final.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY – PRÁZDNINOVÝ PROVOZ A REŽIM ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
INFORMACE PRO OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz koronalinky/koronamailu bude během letních prázdnin přerušen. Obnovení se předpokládá v druhé polovině srpna.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že povinné testování zaměstnanců bylo od 1. července 2021 zrušeno a také byla zrušena specifická pravidla pro testování při vzdělávání s tím, že epidemiologická opatření včetně dokládání testování v některých případech se řídí obecnými pravidly (k tomu viz dále).


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 28. 6. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 7. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se zpřesňuje a vyjasňuje režim různých činností ve školství v prázdninových měsících a uplatnitelnost obecných epidemiologických opatření upravených v souhrnném mimořádném opatření1:
Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a také středisek praktického vyučování se upravuje tak, že
• na vzdělávání žáků a studentů a na mimořádný termín společné části maturitní zkoušky se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě neuplatní1, to znamená, že žáci a studenti nejsou povinni pro účast na případné (praktické) výuce a na mimořádném termínu didaktických testů maturitní zkoušky prokazovat se negativním testem/prodělaným covidem-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy.
• pro zkoušky ve školách (a také pro přijímací zkoušky na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře a nostrifikační zkoušky) platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (bod 12)1, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob.
o Pokud se zkoušky účastní maximálně 10 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), tak není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování.
o Počet 10 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, určený venkovní prostor atd.
o Pro mimořádný termín didaktických testů ve dnech 7., 8. a 9. července 2021 se dokládání negativního testu/prodělaného covid-19/očkování neprovádí bez ohledu na počet přítomných osob.
1 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021.pdf
Provoz mateřských škol a základních škol se upravuje tak, že
• se na vzdělávání dětí a žáků podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce v prezenční formě neuplatní1,
o to znamená, že děti nejsou, stejně jako doposud, povinny prokazovat se pro přítomnost na vzdělávání v mateřské škole testováním/prodělaným covidem-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy,
o pro zkoušky na základních školách (například komisionální přezkoušení) platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (bod 12)1, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,
o pokud se zkoušky účastní maximálně 10 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i veřejnost), tak není potřeba dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování,
o počet 10 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, určený venkovní prostor atd.
Na provoz školních družin v případě pravidelné činnosti2 školní družiny se podmínky stanovené mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě1 nevztahují,
• to znamená, že účastníci nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným covidem-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy.
Pro jinou než pravidelnou činnost školních družin, provoz středisek volného času a školních klubů anebo činnost základních uměleckých škol nebo jiných škol a školských zařízení neupravenou školskými právními předpisy platí zejména podmínky stanovené mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání (bod 11)1. Jedná se především o tato pravidla:
• nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,
• nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu
o identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení),
o jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a
o informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy);
tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
• zakazuje se účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 mimořádného opatření1 – test/prodělaný covid-19/očkování;
• provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
2 Zde se tím myslí pravidelná činnost podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 74/2005 Sb.
• v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách;
• jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní (toto platí u PCR i Ag testu);
• trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b), f), g) nebo h) ve frekvenci každých 7 dní;
• uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání,
o pokud tedy bude velikost skupiny max. 10 osob (včetně pedagogických pracovníků a jiného dohledu), nemusí se předkládat negativní test/očkování/prodělaný covid-19, toto se vztahuje jak na vzdělávání, tak i na různé akce (tábory, vícedenní výlety atd.)
o pokud se jedná o nepřetržité vícedenní akce s přespáním, tak se splnění podmínek prokazuje ve frekvenci u antigenního testu při nástupu a pak 1krát za 7 dní, PCR jen při nástupu na akci a pak už u PCR není povinnost přetestování,
o bod I/16 písm. b), f), g) nebo h) – jedná se o antigenní test provedený u poskytovatele zdravotních služeb i provedený na místě, čestné prohlášení o testování ve škole nebo v zaměstnání,
o v případě čestných prohlášení lze nadále využít testování provedené ve škole v případě, kdy je to dle mimořádného opatření povinné – tedy v případě testování pro účely zkoušek (viz výše),
• nařizuje se organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/16
o zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce,
o osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a
o v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí,
o a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření,
o o dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.
Školská výchovná a ubytovací zařízení
• Ubytovaní žáci a studenti nemají povinnost dokladovat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování; nejedná se v tomto případě totiž o ubytovací služby rekreační nebo krátkodobé.
o Jedná se o žáky a studenty, kteří jsou běžně v těchto zařízeních ubytovaní, nikoliv o žáky a studenty, kteří využijí možnost ubytovat se jednorázově bez vazby na vzdělávání.
• Pokud bude ubytovací zařízení poskytovat ubytovací služby jiným osobám v rámci doplňkové činnosti, bude se postupovat podle mimořádného opatření upravujícího také ubytovací služby (bod 6)1.
Školní jídelny nebo výdejny
• Školní jídelny se při svém provozu nadále řídí pravidly stanovenými v bodě 3 mimořádného opatření obecně pro stravovací služby1.
Obecně je pak zrušen zákaz zpěvu nebo sportovní činnosti jako součásti vzdělávání; při sportování na vnitřních sportovištích se však uplatní pravidla v bodě 8 mimořádného opatření1, případně další obecná pravidla pro vstup na koupaliště apod.; pro organizovanou činnost sborů se uplatní pravidla v bodě 13 písm. f) stejného mimořádného opatření1.
Testování během prázdninového provozu
• nařizuje se střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a základní škole poskytnout osobám přítomným na zkoušce s výjimkou osob z řad veřejnosti test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolený k použití laickou osobou nebo zajistit testování testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 v případech, kdy je pro účely zkoušky uskutečňované školou povinný; to neplatí pro přijímací zkoušky.
o Tato povinnost se váže pouze na ty případy, kdy je povinnost testovat osoby přítomné na zkoušce (zkoušený, zkoušející) – tedy v případě, kdy bude více než 10 osob přítomných na zkoušce; pokud bude 10 a méně osob, tato povinnost se zde neuplatní.
o Povinnost testování se vůbec netýká mimořádného termínu didaktických testů maturitní zkoušky ve dnech 7. až 9. července.
o Povinnost poskytnout testy ze strany školy se nevztahuje na osoby z řad veřejnosti a pro účely účasti uchazečů na přijímací zkoušce (osoby z řad veřejnosti anebo uchazeči si musí doklad o testování zajistit samostatně).
o Pokud škola již nedisponuje dostatečným počtem testovacích sad může se v těchto případech (kdy jí z článku II Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 1. 7. 2021 vyplývá povinnost poskytnout stanoveným osobám test určený pro sebetestování) obrátit na NPI.
o RT-PCR testování zajištěné školou je sice také možné využít, ale na RT-PCR testy nebudou po dobu prázdnin ze strany MŠMT poskytovány finanční prostředky, finanční prostředky budou poskytnuty pouze na testy uskutečněné do 30. 6. 2021. Pro jednorázovou účast na zkoušce však není provádění RT-PCR testů školou praktické, jelikož by se muselo vždy dělat předem.
Dále stručně rekapitulujeme, kdy se provádí nebo neprovádí testování:
• V případě konání zkoušek (přijímací zkoušky, opravné a náhradní termíny, komisionální přezkoušení, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria apod.) do 10 osob nemusí účastníci a jiné osoby dokládat testování/prodělaný covid-19/očkování.
o U mimořádného termínu společné části maturitní zkoušky (7. až 9. července) není povinnost dokládání testování vyžadována ani při počtu vyšším než 10 osob.
• Při vzdělávání v mateřské škole, základní škole, střední škole, vyšší odborné škole, konzervatoři, při pravidelné činnosti školní družiny, v rámci ubytování v ubytovacím zařízení nebo internátu není povinnost testovat děti, žáky, studenty ani zaměstnance škol a školských zařízení. Typicky tedy v případě praktického vyučování na středních školách konaného v prázdninových měsících.
• V případě, že se činností střediska volného času, školního klubu nebo jiné, než pravidelné činnosti školních družin účastní více než 10 osob je povinnost předložit negativní test/prodělaný covid-19/očkování (při pravidelné aktivitě neměnného kolektivu je tato povinnost každých 7 dní bez ohledu na to, zda se jedná o antigenní test nebo PCR test).
• Jednodenní výlety
o Pokud se bude jednat o výlety během vzdělávacích aktivit, při kterých se jinak nevyžaduje dokládání bezinfekčnosti, ale bude se konat na místech, kde je mimořádným opatřením1 vyžadováno splnění daných podmínek (návštěva muzeí, zoo, hvězdárny, bazénu apod.), je potřeba tyto podmínky naplnit (typicky tedy doložení antigenního testu ne staršího 72 hodin/prodělaný covid-19/očkování).
• Vícedenní aktivity
o Volnočasové aktivity a vícedenní aktivity v rámci doplňkové činnosti nebo jako zájmové vzdělávání (vyjma pravidelné činnosti školní družiny) jako je tábor, příměstský tábor apod. se řídí pravidly stanovenými v bodě 11 mimořádného opatření1.
Mimořádné opatření k povinnému nošení ochranných prostředků
• Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest se v některých aspektech upravila. Speciální školská pravidla (výjimky) zůstávají nezměněná; byla zformulována výjimka významná specificky i pro školství od 1. července 2021:
o na osoby, které se účastní zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech konání akce (například v areálu tábora) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě současně jiná hromadná akce se nevztahuje povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory),
o celé znění mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest účinné od 1. července najdete ZDE.
INFORMACE PRO OBDOBÍ ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Testování dětí a žáků v září 2021
Vláda České republiky dne 28. června 2021 schválila materiál upravující parametry screeningového testování dětí a žáků škol v září 2021.
Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo, že s ohledem na níže uvedené skutečnosti je v počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 vhodné provést plošné preventivní testování dětí a žáků níže uvedených druhů škol.
Hlavním cílem tohoto plošného testování je zajistit bezpečný poprázdninový návrat dětí a žáků k prezenčnímu vzdělávání a hned v počátku školního roku minimalizovat riziko přenosu onemocnění covid-19 v této populační skupině, a tím i předejít vzniku případných ohnisek nákazy, která by se mohla stát základem pro další šíření infekce a zhoršení epidemiologické situace v České republice na podzim tohoto roku.
K testování byl vybrán základní segment vzdělávací soustavy, jelikož je z hlediska navrhovaného screeningového testování nejvhodnější, neboť umožňuje získat komplexní informaci o virové náloži a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do škol a školských zařízení např. po návratu ze zahraničních dovolených, či případně podchycení vznikajících ohnisek nákazy v co nejkratším čase, a to z důvodu možnosti nastavení adekvátních protiepidemických opatření, které by zabránily následnému
nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň by zabránili výraznějšímu omezení prezenční výuky.
Znalost virové nálože v populaci po období letních prázdnin a dovolených je nutná pro nastavení adekvátních a cílených opatření pro efektivní řízení epidemie.
Pro pedagogické pracovníky, kde již Ministerstvo zdravotnictví očekává dostatečnou proočkovanost, již systém plošného testování ztrácí opodstatnění a je vhodnější provádět cílené testování této skupiny u osob dosud neočkovaných, popř. z důvodu výskytu ohniska nákazy ve škole nebo školském zařízení.
• Testovány budou děti přípravné třídy základní školy a přípravného stupně základní školy speciální, a dále žáci základní školy, střední školy, konzervatoře v denní formě vzdělávání.
• První testování proběhne první den školního vyučování 1. 9. s výjimkou prvních tříd, ve kterých bude umožněno testovat až druhý školní den (2.9.).
• Testování bude probíhat formou antigenního testování v termínech 1. (resp. 2.9., viz výše), 6. a 9. září.
• Po vyhodnocení iniciálního testování může být testování dále prodlouženo na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace, zejména v případných ohniscích nákazy)
• Antigenní testy budou opět nakoupeny státem a školám distribuovány
o je možnost, aby si škola opětovně zajistila testování metodou PCR – v tom případě jen dvakrát (1x v každém týdnu) s tím, že o případné kompenzaci ze státního rozpočtu bude MŠMT jednat na vládní úrovni v červenci, popřípadě srpnu
• Záměrem je screeningové testování ve školách zavést jako povinné. Školy budou mít mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nařízeno zajistit provedení uvedeného testování ve stanovené frekvenci a stanoveným způsobem,
• Děti a žáci budou mít nařízeno se podrobit buď tomuto testování nebo přísnějším hygienickým opatřením (zejména povinnost nosit po celou dobu přítomnosti ve škole nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest ve formě respirátoru FFP2 nebo chirurgické roušky) jinak jim nebude školou umožněna osobní přítomnost na vzdělávání.
• Podrobnější informace a zdůvodnění naleznete v materiálu SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A STUDENTŮ V ZÁKLADNÍM A STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁŘÍ 2021, viz příloha.
Režim nošení ochrany nosu a úst v září 2021
Ministerstvo zdravotnictví dosud nestanovilo požadavky na nošení roušek a respirátorů na začátku příštího školního roku (s výjimkou výše uvedeného požadavku v případě nepodstoupení testování). MŠMT požádalo Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo scénáře režimu ochrany nosu a úst dle epidemické situace před začátkem nového školního roku a v průběhu července je zveřejnilo.
PŘEHLED INICIATIV NA PODPORU ADAPTACE DĚTÍ A VYROVNÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH ZTRÁT V DŮSLEDKU DISTANČNÍ VÝUKY
Úprava vzdělávacího obsahu
V souvislosti s distančním vzděláváním a zejména ve vztahu k délce jeho trvání přistoupila v průběhu letošního školního roku většina škol k různým formám úprav vzdělávacího obsahu. Bylo třeba rozhodnout, která vzdělávací témata upřednostnit a která naopak upozadit nebo alespoň zjednodušit. V každém případě je zřejmé, že naprostá většina škol nevzdělávala své žáky v plném souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP), což samozřejmě nebylo ani možné, ani doporučované. Přínosem bude provedené změny ve vztahu k ŠVP zaznamenat a promyslet také obsahové zaměření vzdělávání pro následující školní rok. Vůbec není nutné provádět změny ihned ve formě úprav ŠVP, ale plně postačí promyslet a připravit interní evidenci změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovaných předmětů a ročníků, která poslouží především pedagogům, žákům a jejich zákonným zástupcům příslušné změny pochopit a následně je ve vzdělávání realizovat. Nejen, že není nutné měnit během prázdninového období ŠVP (Česká školní inspekce nebude v příštím školním roce kontrolovat naplňování platného ŠVP, ani jeho soulad s příslušným rámcovým vzdělávacím programem), ale naopak je vhodné počkat a vytvořit si prostor pro využití příslušných metodických doporučení, která budou ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k dispozici nejpozději v měsíci srpnu 2021. V těchto metodických doporučeních budou zohledněny všechny důležité otázky související s přípravou školního roku 2021/2022 včetně problematiky vzdělávacího obsahu a evidence příslušných změn.
MŠMT dále s účinností od 1. 9. 2021 vydá dodatek k rámcovým vzdělávacím programům (RVP) středního odborného vzdělávání (tzn. pro obory vzdělání kategorie J, E, H, L, M a K), který umožní ředitelům upravit následující:
• Ve školním roce 2021/2022 pro 2. až 4. ročníky, ve školním roce 2022/2023 pro 3. a 4. ročníky a ve školním roce 2023/2024 pro 4. ročníky:
o Obsah RVP středního odborného vzdělávání – nebude nutné odučit všechna povinná témata stanovená RVP. Ředitel školy může určit části vzdělávacích oblastí, které jsou zbytné (nemají vliv na profil absolventa) a získaný časový prostor využije pro posílení výuky pro jeho žáky nejpodstatnějších částí vzdělávacích oblastí.
o Počet týdenních vyučovacích hodin ve školních vzdělávacích programech — řediteli školy se umožňuje upravit týdenní minimální počet vyučovacích hodin stanovený v učebním plánu tak, že sníží či zvýší hodinové dotace vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů v maximálním rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně; o sníženou hodinovou dotaci musí být hodinová dotace jinde navýšena. Týdenní minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání nesmí klesnout pod 1 hodinu. Při úpravě počtu týdenních vyučovacích hodin nesmí být překročen nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin týdně stanovený v § 26 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Duševní zdraví a ohrožené děti
Pandemie koronaviru negativně zasáhla i do oblasti duševního zdraví a v některých případech prohloubila nepříznivou situaci ohrožených dětí. V této souvislosti MŠMT připravilo dvě aktivity.
K plynulejšímu návratu do škol a třídních kolektivů budou během letních prázdnin podpořeny letní aktivity s cílem obnovení sociálních vazeb, studijních návyků, motivace k učení a k podpoře duševního zdraví dětí a žáků je zaměřena výzva Letní kempy 2021. MŠMT pro tuto aktivitu zajistilo prostředky v celkové výši 270 milionů korun, účastnit se může až 100 tisíc dětí a žáků. Příjemci dotace byli vyzváni k navázání spolupráce s konkrétními školami, aby mohli program kempů zaměřit na potřeby konkrétních dětí a žáků.
Izolace dětí v souvislosti s distanční výukou zintenzivnila problematiku ohrožených dětí. V srpnu 2021 Vám bude zaslána pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení karta identifikace ohroženého dítěte s návaznou metodikou. Cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům sadu znaků, dle kterých lze identifikovat dítě v ohrožení, se kterým je špatně zacházeno. Učitel, který špatné zacházení s dětmi zaregistruje, není oprávněn zahajovat vyšetřování, shromažďovat důkazy nebo vyhodnocovat hodnověrnost sdělených informací a není za to zodpovědný. Nicméně je povinen pomoc vyhledat, kdykoliv má důvodné podezření, že je s dítětem špatně zacházeno. Další informace naleznete na webových stránkách dusevnizdravi.edu.cz.
Národní plán podpory návratu do škol
Se začátkem nového školního roku 2021/2022 budou podpořeny všechny základní školy, nižší stupně gymnázií a konzervatoří a poslední ročníky středních škol a konzervatoří (mimo jednoleté a zkrácené obory) v aktivitách k vyrovnání vzdělávacích ztrát jednotlivých žáků. Každá škola obdrží od příštího školního roku finanční prostředky na cílenou pomoc potřebným žákům, které bude oprávněna použít primárně ke zlepšení školních výsledků identifikovaných žáků, sekundárně pak na adaptační a socializační aktivity pro širší kolektivy žáků a studentů. Pedagogickou intervenci mohou zajišťovat stávající pedagogičtí zaměstnanci školy nebo odborníci z řad veřejnosti, studenti vysokých škol, popř. dobrovolníci. V případě znevýhodnění obdrží škola vyšší částku. O vyšší míře podpory bude MŠMT školy informovat samostatně.
Kompletní informace, kritéria a účel použití finančních prostředků pro školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí jsou uveřejněny v červnovém vydání Věstníku MŠMT, ročník LXXVII, sešit 4 (ZDE). Poskytnutí finančních prostředků pro církevní školy a soukromé školy bude řešit samostatný dotační program, dané školy o něm budou informovány.
Výše uvedená podpora se vztahuje na kalendářní rok 2021. Předpokládáme, že od začátku roku 2022 do konce školního roku 2022/2023 na program naváže program doučování a podpory škol z Národního plánu obnovy s celkovou alokací 3 miliardy Kč.
K realizaci těchto aktivit, pro pomoc s identifikací žáků, vhodných nástrojů a propojení s dalšími programy bude sloužit rozsáhlá metodická podpora MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a nejpozději v srpnu 2021 bude k tomuto účelu spuštěn metodický web.
Výuka plavání
V důsledku mimořádných opatření v rámci pandemie onemocnění covid-19 nemohli žáci 1. stupně základních škol absolvovat povinnou výuku plavání po dobu druhého pololetí školního roku 2019/2020 a po celý školní rok 2020/2021. Základním školám ve spolupráci s plaveckými školami a bazény doporučujeme, aby se maximálně snažily zajistit povinnou výuku plavání pro všechny žáky, kteří se jí v důsledku pandemie nemohli zúčastnit. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání není v tomto smyslu omezující a základní školy mohou výuku plavání uskutečnit v příštím školním roce nebo ji přesunout do vyššího ročníku, případně i na začátek 2. stupně ZŠ, a to v rámci organizačních možností plaveckých škol a bazénů, tedy i na úkor nepovinné výuky
plavání, zájmového plavání žáků, případně plavání dětí mateřských škol. Další možností je zorganizovat výuku plavání jako pobytový výcvik. Nemusí tedy probíhat v rámci běžné výuky ve škole, další alternativou jsou intenzivní plavecké kurzy (obdoba lyžařských kurzů), školy v přírodě s výukou plavání atd.
Pro finanční zabezpečení realizace povinné výuky plavání lze z prostředků státního rozpočtu, poskytnutých právnické osobě vykonávající činnosti školy či školského zařízení (zřizované krajem, obcí či svazkem obcí) na základě § 160 školského zákona, hradit:
1. náklady na plat nebo mzdu pracovníka školy, který se výuky a výcviku účastní (ať již jako učitel plavání nebo např. jako dohled), popř. učební pomůcky k tomuto výcviku určené;
2. náklady vyplývající ze smlouvy o zajištění výuky a výcviku fakturované jako služba, přičemž hrazeny mohou být opět pouze mzdové náklady pracovníka, který výcvik plavání zajišťuje a vede (např. instruktor plavání), popř. učební pomůcky k tomuto výcviku určené;
3. náklady na dopravu žáků do bazénu a zpět je možné nově hradit z prostředků ONIV, protože MŠMT zajistilo rozšíření jejich účelovosti v § 160 školského zákona i na výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání a zároveň zvýšilo normativ na žáka základní školy na přibližně dvojnásobek.
Náklady na provoz bazénu (vytápění, úklid, čištění vody atd.) hradí škola z příspěvku na provoz od svého zřizovatele.
Kromě výše uvedených informací MŠMT připravuje další metodiky, které budou k dispozici v průběhu letních měsíců. Jedná se např. o problematiku dětí, žáků — cizinců v mateřských a základních školách a protiepidemická opatření. Všechny informace a doporučení ke vzdělávání a jeho organizaci naleznete na webových stránkách https://koronavirus.edu.cz/.