10. 3. 2022 byla na tiskové konferenci představena Charta 2022 a mezi její první signatáře samozřejmě patří také Mgr. Ivan Semecký a Mgr. Petr Vrána. Na záznam tiskové konference se můžete podívat zde.

https://www.facebook.com/watch/?v=309809724467885

 

Základní myšlenky

1.

Právo na zachování lidské důstojnosti je nejvýznamnějším právem občana demokratického právního státu.

2.

Vyjádření vlastního názoru může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních médií.

3.

Právo na vzdělání je zásadní podmínkou udržení hodnotového systému naší současné civilizace.

4.

Zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka i jakýkoliv nátlak na takový zásah je nepřípustný.

5.

Lidé, kteří se v rámci výkonu veřejné moci stanou původci regulací omezujících práva a svobody občanů této země, musí nést osobní odpovědnost za zneužití své pozice.

6.

Při přezkumu zásahu státní moci se musí vždy uplatnit zásada in dubio pro libertate – v pochybnosti je třeba se přiklonit na stranu občana.

7.

Ochrana soukromí patří k základům humanismu. V demokratickém právním státu je zaručena. Obzvlášť v současném světě vědy, techniky, technologií a informačních médií si právo na soukromí zasluhuje důslednou a účinnou ochranu, a to i ve vztahu k procesu digitalizace veřejné moci. Informační technologie nesmějí být užity v neprospěch práva na soukromí.

8.

Právo svobodně opustit svou zemi a svobodně se do ní navrátit musí být zaručeno.

O Chartě 2022

9.

Charta 2022 je otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle zasadit se o respektování lidských i dalších občanských práv v naší zemi i ve světě. Není organizací, nemá stanovy, nemá stálé orgány ani organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou a podporuje ji, což potvrdí svým podpisem.

10.

Charta 2022 je shrnutím hodnot demokratického právního státu. Její signatáři svým podpisem vyjadřují souhlas s těmito hodnotami.

11.

Signatáři svým podpisem vyjadřují souhlas s tím, že jedinými osobami přímo reprezentujícími Chartu 2022 jsou její mluvčí: prof. MUDr. Jiří Beran CSc., JUDr. Tomáš Nielsen a JUDr. Jindřich Rajchl.

 

Podepsat chartu můžete zde.

https://charta2022.cz/signatari/#podpis

Veškeré informace zde.

https://charta2022.cz/